• โทรศัพท์: +662 792 0001
  • อีเมล: info@amatafoundation.org
  • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

โครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ (SPARK)

มูลนิธิอมตะได้ดำเนินโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ (Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge Sharing: SPARK) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กร International Conservation Caucus Foundation (ICCF) ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อยกระดับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สู่อุทยานระดับโลก และใช้เป็นอุทยานฯ นำร่องเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแก่อุทยานแห่งชาติอื่น ๆ ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 มูลนิธิอมตะ ร่วมกับองค์กร ICCF ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานแห่งชาติจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เกษียณแล้ว แต่ยังประสงค์ที่จะทำงานอาสาสมัครในประเทศต่าง ๆ เดินทางมาทำงานที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในโครงการ SPARK Mission และดำเนินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติหมายเลข 7 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากจะเป็นเส้นทางเพื่อระลึกถึงความสัมพันธ์ 200 ปีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้ว เส้นทางดังกล่าว ยังนับเป็นเส้นทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของทั้งสองประเทศตามโครงการ SPARK อีกทางหนึ่
นอกจากนี้ โครงการ SPARK ยังได้ริเริ่มโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ร่วมดูแลกิจกรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในบริเวณดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การศึกษาของประชากรในหมู่บ้าน และการสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนสืบไป