• โทรศัพท์: +662 792 0001
  • อีเมล: info@amatafoundation.org
  • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

อมตะ ไรเตอร์ อวอร์ด ครั้งที่ 2

ผลการตัดสินรางวัล "อมตะ ไรเตอร์ อวอร์ด" ครั้งที่ 2
ผู้ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำพุทธศักราช 2548 คือนายโรจน์ งามแม้น (เปลว สีเงิน)

คำประกาศเกียรติคุณ

คณะกรรมการพิจารณารางวัล “นักเขียนอมตะ” มีมติว่านายโรจน์ งามแม้น (เปลว สีเงิน) เป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ “นักเขียนอมตะ” ประจำปีพุทธศักราช 2548

เปลว สีเงิน หรือ นายโรจน์ งามแม้น เป็นนักคิดนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานในรูปแบบบทความและคอลัมน์สืบเนื่องยาวนานกว่าสี่ทศวรรษ ข้อเขียนของเปลว สีเงิน กอปรด้วยเนื้อหาสาระที่ชัดเจน เสนอหลักการและความคิดอันลุ่มลึกของผู้เขียน ทั้งในแง่สภาวะความเป็นไปของสังคม ปัญหา และวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ข้อมูลที่หนักแน่นและการวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกับภาวะในปัจจุบัน ทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความจริง เข้าใจสิทธิ และการมีส่วนร่วมที่ประชาชนพึงมีต่อสังคมของตน ทั้งยังสามารถชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในทัศนะของเปลว สีเงิน ปัญหาทั้งหลายย่อมมีทางออก มิใช่ทางตัน ข้อเขียนของเขาจึงมีทั้งข้อเตือนเสนอแนะ และท้วงติง ให้หลักการที่ชัดเจน สื่อผ่านภาษาที่เฉียบคม เปี่ยมด้วยอารมณ์และเมตตาธรรม เข้าใจง่าย โดยเฉพาะในยามที่สังคมเกิดความขัดแย้ง ในเชิงอุดมการณ์ และความจริง

ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ เปลว สีเงิน เป็นตัวอย่างของผู้ที่พิจารณาปัญหา และประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันแสดงถึงความกล้าหาญ มั่งคงแน่วแน่ และความสุจริตใจทั้งต่อตนเอง ต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสังคมส่วนรวม จึงกล่าวได้ว่า เปลว สีเงิน เป็นต้นแบบของนักเขียนที่มีผลงานอันสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “นักเขียนอมตะ”

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2549