• โทรศัพท์: +662 792 0001
 • อีเมล: info@amatafoundation.org
 • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1

มูลนิธิอมตะ จัดให้มีการประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1/2547 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทผลงานที่จัดประกวด

 • ประเภทจิตรกรรม
 • ประเภทประติมากรรม

ห้วข้อในการจัดประกวด

วิถีไทยของผู้คนในท้องถิ่น สะท้อนผ่านการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยแสดงถึงภูมิปัญญาทางศิลปแบบจารีตประเพณีนิยม (Traditional) ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ผสมผสานกับแนวคิดในปัจจุบัน

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

ศิลปินสัญชาติไทย และ/หรือเชื้อชาติไทย ไม่จำกัดอายุ อาชีพ ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือแสดงในการประกวดใดๆ มาก่อน ศิลปินแต่ละท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ชิ้น

การส่งผลงาน

 • ศิลปินจะต้องส่งผลงานด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นนำมาส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่รับสมัครตามศูนย์ที่ประกาศกำหนด และต้องกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ตามข้อกำหนดของมูลนิธิ ทั้งนี้ต้องห่อผลงานเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนย้าย
 • มูลนิธิอมตะจะระวังรักษาศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายจากอุบัติเหตุอันสุดวิสัย

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

 • ประเภทจิตรกรรมประกอบด้วย
อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ กรรมการ
อาจารยพิชัย นิรันต์ กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร กรรมการ
รองศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ
อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการ
 • ประเภทจิตรกรรมประกอบด้วย
อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ กรรมการ
อาจารยพิชัย นิรันต์ กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร กรรมการ
รองศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ
อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการ

การตัดสิน

การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและการตัดสิน ถือว่าเป็นการที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

เงินรางวัล ทั้งประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม พร้อมเหรียญรางวัล ทอง นาค และเงิน (ตามลำดับ)

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 300,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล เป็นเงิน 300,000 บาท

รวม 6 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
(เงินรางวัลดังกล่าวผู้ที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เพื่อนำส่งกรรมสรรพากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร)

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

งานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นสมบัติของมูลนิธิอมตะ และผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ทางมูลนิธิอมตะจะมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่างและให้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของทางมูลนิธิ รวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการจัดทำซ๊ำัดัดแปลงผลงานเพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย โดยทั้งนี้ทางมูลนิธิจะทำหนังสือเพื่อขอรับความยินยอมจากศิลปินและในการผลิตผลงานเพื่อการจำหน่ายใดๆ ในเชิงพาณิชย์ ศิลปินยังคงได้รับค่าลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นจำนวน 40% ของมูลค่าผลงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

กำหนดเวลา

 • การส่งผลงาน วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2547 ณ ที่ทำการมูลนิธิอมตะ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
 • การตัดสินผลงาน วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2547
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 3 ธันวาคม 2547
 • แสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 9 เมษายน 2548 ณ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 • พิธีมอบรางวัล วันที่ 21 มีนาคม 2548 ณ ห้องเพลนนารี่ฮอล์ล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การรับผลงานคืน

 • ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง สามารถติดต่อรับผลงานคืน ณ ที่ทำการชั่วคราวมูลนิธิอมตะ ชั้น 4 ตึกอมตะเซอร์วิส ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2547 - วันที่ 7 มีนาคม 2548 หากไม่มารับภายในกำหนดให้ถือว่างานชิ้นนั้นยินยอมให้มูลนิธิอมตะมีสิทธิ์ดำเนินการตามเห็นสมควรต่อไป เช่น อาจนำผลงานศิลปกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนมอบให้แก่ส่วนราชการหรือองค์กรสาธารณกุศลหรืออื่น ๆ เป็นต้น
 • ส่วนศิลปินที่ประสงค์จะรับผลงานคืน แต่ไม่สามารถมารับคืนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอมตะ โทร. 0-2792-0001 ทราบวันและเวลาที่จะรับล่วงหน้า