• โทรศัพท์: +662 792 0001
  • อีเมล: info@amatafoundation.org
  • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

โครงการทุนอัจฉริยะ
(The Genius Scholarship)

มูลนิธิอมตะ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบุคคลที่มีอัจฉริยภาพ และความเป็นเลิศ แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการ ‘ทุนอมตะจีเนียส (The Amata Genius Scholarship)’ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเลิศและมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนจบปริญญาตรี เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และใช้ศักยภาพนั้นเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ทุนข้างต้นเป็นทุนให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด หากผู้รับทุนศึกษาอยู่ในสถาบัน สาขาวิชาและสามารถรักษาระดับผลการศึกษาตามที่กำหนดไว้ได้ จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้รับการฝึกงานในขณะรับทุน และเข้าทำงานเมื่อจบการศึกษา ใน บมจ.อมตะ คอร์ปฯ หรือในนิคมอุตสาหกรรมอมตะตามสายงานที่ถนัดต่อไป

scholarship_type

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

รุ่นที่ 1/2566 ***ปิดรับสมัครแล้ว***

**เปิดรับสมัครครั้งเดียวต่อปี ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาใบสมัครนอกระยะเวลาที่กำหนด**

ระเบียบการสมัครขอรับทุน