ชื่อผลงาน : อุ่นไอแห่งรัก หมายเลข 1
น.ส.ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

สีอะครีลิค

160x190 เซนติเมตร

MissRuthairat Kumsirchan

Acrylic

160x190 cm

แนวความคิด

Concept

มาจากความรักความผูกพันธ์ ระหว่างแม่น้องและ
ตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปล่อยทุกลมหายใจออกมา
เป็นเส้น เส้นแต่ละเส้นก้อตัวมาเป็นรูปร่างแห่ง
ชีวิต ชีวิตอันสมบูรณ์ด้วยรักของแม่ ถึงแม้ว่าแม่จะ
จากไปแล้ว อุ่นไอแห่งรักยังคงสร้างความอบอุ่น
ความสุขให้ลูกได้เสมอ
From the bond of love between mother, sister and myself, I release my breath and create a line and each line forms the shape of life. The life fills with mother love. Although mom departed from us, the love and affection still infuse her children.

ชื่อผลงาน : มู่จะกิน
น.ส.ลำพู กันเสนาะ

สีน้ำมันบนผ้าใบ

200x200 เซนติเมตร

MissLampu Kansanoh

Oil on canvas

200x200 cm
แนวความคิด

Concept

พฤติกรรมที่น่ารักสดใสบางครั้งแอบซ่อนอยู่ในตัว
บุคคลซึ่งเรามักมองไม่เห็น